loader
MENU
Facebookpagina van Kienia    Volg Kienia op Linkedin   
Ontvang nu het blauwe boekje! LEES VERDER ›

Meer kansen bij aanbesteden

November 2015

Aanpassingen in de aanbestedingswet 2012

Over een aantal maanden treden de nieuwe aanbestedingsregels voor overheden en speciale sector bedrijven in werking. De reden voor deze nieuwe regels is de publicatie van een nieuwe aanbestedingsrichtlijn door de Europese Unie. In Nederland leiden deze nieuwe aanbestedingsregels tot een aanpassing van de Aanbestedingswet 2012. Voor het doorvoeren van deze aanpassingen heeft Nederland tot 16 april 2016 de tijd.

 

De Wetgever houdt bij het wijzigen van de Aanbestedingswet onderstaande uitgangspunten aan.

 • De wijzigingen hebben alleen betrekking op Europese aanbestedingen, de regelgeving met betrekking tot nationale aanbestedingen blijft ongewijzigd.
 • De wetgever probeert de bestaande bepalingen waar mogelijk te behouden en nieuwe bepalingen in te vullen op basis van de doelen uit de Aanbestedingswet 2012.

 

Belangrijkste wijzigingen

De implementatie van de nieuwe aanbestedingsrichtlijn zorgt voor een aantal veranderingen ten opzichte van de huidige aanbestedingsregels. De belangrijkste wijzigingen staan hieronder opgesomd:

 • Vermindering administratieve lasten:
  • verplichting tot elektronisch aanbesteden;
  • vervanging van de Nederlandse uniforme verklaring door een Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
 • Uitbreiden mogelijkheden binnen de regelgeving:
  • toevoegen van de total cost of ownerschip (TCO) als gunningscriterium;
  • toevoegen van het innovatiepartnerschap als nieuwe procedure;
  • mogelijkheid tot het uitsluiten van slecht presterende ondernemers.

De bovenstaande wijzigingen worden hieronder toegelicht.

 

Vermindering van administratieve lasten

Een van de doelen van de Aanbestedingswet 2012 was het terugbrengen van de administratieve lasten voor zowel de aanbestedende dienst als voor de inschrijvende ondernemers. In de gewijzigde versie van de aanbestedingswet is een nieuwe stap richting dit doel gezet. Zo bevat de gewijzigde versie van de aanbestedingswet de verplichting tot elektronisch aanbesteden. Dit betekent dat alle communicatie langs elektronische weg plaatsvindt.

Om dit te faciliteren heeft de rijksoverheid TenderNed verder ontwikkeld tot een platform ten behoeve van elektronisch aanbesteden. Naast TenderNed bestaat ook een aantal private aanbestedingsplatformen. De aanbestedende dienst is in principe vrij in de keuze voor een aanbestedingsplatform.

Een andere manier om de administratieve lasten terug te brengen is het vervangen van de Nederlandse uniforme verklaring door een Uniform Europees aanbestedingsdocument. In de Aanbestedingswet 2012 is de uniforme eigen verklaring geïntroduceerd. Deze verklaring was echter alleen voor Nederland van toepassing. Het te introduceren Uniform Europees aanbestedingsdocument is voor heel de EU van toepassing.

 

Uitbreiden mogelijkheden binnen de regelgeving

Toevoegen van total cost of ownership als gunningscriterium

In de huidige Aanbestedingswet 2012 is het al mogelijk om een TCO mee te nemen in de EMVI criteria. Het maakte dan echter deel uit van de kwaliteitsbeoordeling. De wijziging van de aanbestedingswet maakt het mogelijk om de TCO als zelfstandig gunningscriterium te hanteren. De gewijzigde aanbestedingswet introduceert het criterium laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit. Hierdoor is het mogelijk om de totale kosten gedurende de levensduur mee te nemen bij de gunning van een opdracht.

Een andere aanpassing is dat Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) voortaan te boek staat als beste prijs-kwaliteitverhouding. De term EMVI is voortaan de overkoepelende term . Hierdoor kent de wet voortaan de volgende EMVI-criteria:

 1. beste prijs-kwaliteitverhouding (het voormalige EMVI);
 2. laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit (TCO);
 3. laagste prijs (laagste aanbiedingsprijs).

Hierbij geldt nog steeds de regel dat gunning plaats vindt op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding, tenzij gemotiveerd kan worden waarom één van de twee andere criteria toegepast kan worden.

 

Toevoegen van innovatiepartnerschap als nieuwe procedure

In de aangepaste aanbestedingswet is het innovatiepartnerschap toegevoegd als nieuwe procedure. Deze procedure maakt het mogelijk om als aanbestedende dienst een partnerschap met een marktpartij aan te gaan die gericht is op de ontwikkeling van innovatieve leveringen, werken of diensten. Hierbij is het van belang dat er op de markt nog geen producten zijn die in de behoefte van de aanbestedende dienst voorzien.

In de huidige situatie is het zeer lastig om voor het ontwikkelen van een innovatieve oplossing een geïnteresseerde marktpartij te vinden. Immers, de marktpartij loopt grote risico’s bij het ontwikkelen van de innovatieve oplossing en is niet zeker van een vervolgopdracht indien de innovatieve oplossing met succes is ontwikkeld. In de huidige situatie vindt na de succesvolle ontwikkeling van de oplossing opnieuw een aanbesteding plaats. Met het innovatiepartnerschap is dit verleden tijd. Het innovatiepartnerschap biedt de mogelijkheid om na de succesvolle ontwikkeling van de innovatieve oplossing ook in het vervolgtraject zaken te blijven doen met dezelfde marktpartij.

 

Mogelijkheid tot uitsluiten van slecht presterende ondernemers

Een van de meest interessante wijzigingen is de introductie van de mogelijkheid om slecht presterende ondernemers uit te sluiten van deelname aan de aanbesteding. De aangepaste versie van de aanbestedingswet geeft de mogelijkheid om ondernemers, die blijk hebben gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen, uit te sluiten van deelname aan de opdracht. Het gaat hier om een facultatieve uitsluitingsgrond, die moet worden opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.

Om willekeurige uitsluiting te voorkomen is deze uitsluitingsgrond onderworpen aan strenge criteria. De criteria zijn als volgt:

 • er is sprake van een aanzienlijke of voortdurende tekortkoming van een wezenlijk voorschrift, bij een eerdere overheidsopdracht of bij een opdracht voor een speciale-sectorbedrijf;
 • deze tekortkoming heeft geleid tot beëindiging van deze opdracht, tot schadevergoeding of tot andere vergelijkbare sancties.

Voor deze bepaling maakt het niet uit bij welke aanbestedende dienst de tekortkoming heeft plaatsgevonden. Ook tekortkomingen die hebben plaatsgevonden bij een andere aanbestedende dienst zijn reden tot uitsluiting van de desbetreffende inschrijver. Hiermee wordt voorkomen dat structureel slecht presterende ondernemers bij een andere aanbestedende dienst aan de slag kunnen gaan.

Een, op basis van het bovenstaande, uitgesloten ondernemer krijgt de mogelijkheid om zijn betrouwbaarheid aan te tonen tegenover de aanbestedende dienst. De ondernemer kan dit doen door te laten zien dat de procedures zijn aangepast, de verantwoordelijke personen niet meer in functie zijn, etc. De aanbestedende dienst kan dan besluiten om de ondernemer alsnog toe te laten tot de aanbestedingsprocedure.

 

Afsluiting

In april 2015 heeft een internetconsultatie plaatsgevonden met betrekking tot het concept wetsvoorstel. De resultaten uit deze consultatie zullen verwerkt worden in het definitieve voorstel. Dit betekent dat van een aantal zaken nog niet duidelijk is hoe deze er in de definitieve versie uit gaan zien.

Daarnaast is het voor een aantal nieuw geïntroduceerde mogelijkheden de vraag hoe deze in de praktijk gaan uitwerken. Bijvoorbeeld het uitsluiten van niet presterende ondernemers.

KienIA blijft de ontwikkelingen op dit gebied op de voet volgen. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u altijd bij ons terecht.

 

 

Kienia Industriële automatisering B.V.

Molenstraat 1
3371 AH Hardinxveld-Giessendam
+31 184 633 401
info@kienia.nl