In 2015 nam Rijkswaterstaat (RWS) de Botlekbrug in gebruik voor scheepvaart en het wegverkeer, als onderdeel van het traject A15 Maasvlakte-Vaanplein. Op de brug was ook ruimte gereserveerd voor een spoorverbinding als onderdeel van de Havenspoorlijn. De afgelopen jaren hielp KienIA, samen met de specialisten van ProRail, de aannemerscombinatie A-Lanes A15 met de integratie van het spoor op de Botlekbrug. Deze hulp bestond uit ontwerp-coördinatie voor de automatisering, afstemming met specialisten van treinbeveiliging en spoorbrugbeveiliging, integratie-testmanagement en coördinatie voor de machineveiligheid. A-Lanes A15: De Botlekbrug

Ontwerpcoördinatie automatisering 

De automatisering van de Botlekbrug bestaat vanwege de grote omvang van de brug uit meerdere systemen. Beide hefdelen hebben een eigen besturing en ook de verkeersinstallaties voor wegverkeer en scheepvaart kennen een eigen besturing. Daarnaast sluit de besturing en bediening aan op de bediening vanuit de verkeersmanagementcentrale van RWS in Rhoon. 

Voor de integratie van het spoor maakte KienIA ontwerpen voor de inpassing van de geautomatiseerde controle-inrichtingen van ProRail in de techniek en in het bedienproces. Daarnaast verzorgden we de coördinatie tussen alle ontwerpende partijen van de deelsystemen. Dit zijn CroonWolterDros, Movares, SPIE en Arcadis. We zaten wekelijks met deze partijen aan tafel (en later vergaderden we via Teams) om in goede samenwerking alle ontwerpen op elkaar aan te laten sluiten. Bij deze overleggen betrokken we ook direct RWS en ProRail, zodat de validatie van de ontwerpen continu plaatsvond. ProRail leverde daarbij ook de schaarse specialistische kennis op het gebied van treinbeveiliging en spoorbrugbeveiliging. Het resultaat was een afgestemde set ontwerpen van de automatisering van Botlekbrug die door verschillende partijen zijn gerealiseerd. 

Integratie-testmanagement 

Om het testtraject van de spoorintegratie in goede banen te leiden stelde KienIA vroegtijdig een Mastertestplan op. Hierin is de teststrategie bepaald, een samenhangende set testen gedefinieerd en de benodigde samenwerking tussen alle partijen vastgelegd. Vervolgens leidden wij het testtraject tot aan de start van het proefbedrijf.  

In de teststrategie is ingezet op uitgebreide fabriekstesten (FAT en FIT) om de verschillende systemen zo veel mogelijk te testen voordat deze op de brug werden geïntegreerd. De brug moest zoveel mogelijk in bedrijf blijven voor scheepvaart en het wegverkeer. De testopstelling bestond daarom uit een combinatie van de bestaande en nieuwe systemen, en simulatiemogelijkheden van de veldsignalen.  

Voor de stapsgewijze integratie op de brug stelde KienIA een transitieplan op waarin de volgorde van aansluiten en testen (SAT en SIT) van de verschillende systemen is bepaald. Hierbij kozen we ervoor om de bestaande systemen en de nieuwe spoorsystemen zo lang mogelijk ontkoppeld te houden om de beschikbaarheid voor scheepvaart en wegverkeer ook buiten de testmomenten hoog te houden. 

De verschillende partijen stelden voor hun eigen systemen testplannen op, binnen de kaders van het Mastertestplan. Wij hebben de integratietestplannen voor FIT, SIT en EMC-testen opgesteld en deze testen ook geleid. Dit gebeurde meestal tijdens nachtelijke stremmingen van de brug. Het resultaat was een goed geïntegreerde automatisering en compleet testdossier. 

Machineveiligheid 

De toevoeging van de spoorinstallaties aan de Botlekbrug vroeg ook om een nieuwe beoordeling van de machineveiligheid. Hierbij komt, naast de bediening van de brug, ook het veilig kunnen uitvoeren van onderhoud op en in de brug in beeld. Het integreren van de werkwijzen, veiligheidsmaatregelen en aansluiting op spoorveiligheid bleek een lastig traject. Uiteindelijk vroeg A-Lanes A15 KienIA om dit proces in samenwerking met Movares, ProRail en RWS goed af te ronden met als resultaat een nieuwe EG-verklaring en het in bedrijf nemen van het spoor over de Botlekbrug. In een volgende nieuwsbrief gaan we uitgebreider in op de machineveiligheid. 

Bedienhandleiding 

Tot slot heeft KienIA de bedienhandleiding voor de brugwachters aangepast, zodat het blokkeren en vrijgeven van het spoor over de Botlekbrug nu een integraal onderdeel van het bedienproces is geworden. In september reden de eerste commerciële goederentreinen over de brug: een mooie mijlpaal voor A-Lanes A15!