Een resultaat waar u voor staat

In dit artikel laten we zien hoe u een efficiënte en succesvolle projectoplevering kunt bereiken, door het testtraject vanuit een functionele systeemarchitectuur in te richten. KienIA is bij verschillende grote projecten betrokken bij het testen van zowel de IA als van het gehele systeem. Denk aan de Noord/Zuidlijn, de Botlekbrug, de drinkwaterlocaties van Evides en de zuiveringen van Rijnland. In dit artikel hebben we onze ervaringen gebundeld in een KienIA-aanpak voor testen.

Het uitgangspunt van onze aanpak is dat vanaf het begin al nagedacht wordt over wat het te bouwen systeem moet kunnen. Door dit vervolgens te gebruiken als kader voor de overige projectfases, ontstaat meer inzicht in het testproces en het uiteindelijke op te leveren systeem. Met systeem bedoelen we hier bijvoorbeeld de gehele tunnel, de waterfabriek of het windmolenpark.

Waar testen nu nog vaak het zorgenkindje is in grote projecten, wordt met deze aanpak testen een bron van vertrouwen in de kwaliteit van het product. Integratie en testen van alle deelleveringen verloopt efficiënter, het kost minder en de voorspelbaarheid van het project wordt groter. Bovendien biedt deze aanpak houvast voor alle betrokken partijen. Dit is nodig vanwege het gebrek aan de facto standaarden voor het testen van IA.

Functioneel testen

‘Begin with the end in mind’ van Stephen Covey is ook toepasbaar op testen. Onze aanpak focust daarom vanaf het begin van een project direct op de benodigde functionaliteit en de bewezen oplevering ervan. Hierdoor wordt integreren en testen van alle deelleveringen tot een totaal systeem vele malen eenvoudiger.

Tijdens de functionele ontwerpfase wordt alle benodigde functionaliteit verdeeld over de verschillende deelleveringen. Tegelijkertijd ontstaat inzicht in alle relevante bedrijfs- en beheerprocessen, wat noodzakelijk is voor afstemming met gebruikers en andere stakeholders. Deze aspecten vormen samen de basis om in deze fase de verificatie- en validatieplannen op te stellen en het test- en oplevertraject in te richten.

Tijdens de testfase worden alle deelleveringen geïntegreerd tot een werkend systeem binnen zijn omgeving. In de functionele ontwerpfase is voor elke deellevering de functionele bijdrage aan het totaal bepaald. Bij het integreren van alle deelleveringen concentreert het testteam zich op deze gevraagde functionaliteit. Technische oplossingen zijn de verantwoordelijkheid van de leverancier van de deellevering en worden door hen getest als onderdeel van de levering. Zo eindigt u niet alleen met een werkende installatie, maar met een functionerend systeem dat aansluit op de wensen van de gebruikers.

Figuur 1: Test- en integratie-piramide

In de praktijk leidt deze aanpak tot heldere verwachtingen, effectieve testen en een snelle integratie. Doordat de validatie- en verificatieplannen al in een vroegtijdig stadium zijn opgesteld, weten alle (onder-)aannemers ook wat in de testfase van ze verwacht wordt.

Risicogestuurd testen

De complexiteit van een compleet systeem is vaak te groot om alle onderlinge verbanden te testen. Dit zou ontzettend veel tijd kosten en enorme kosten met zich meebrengen. Onze aanpak legt dan ook de focus op de belangrijkste risico’s binnen het ontworpen systeem.

De risico’s brengt u in kaart door inzicht in de hoofdfuncties, het ontwerp- én het maakproces te combineren.

  • Inzicht in de hoofdfuncties maakt duidelijk wat de kritische functies van het systeem zijn.
  • Inzicht in het ontwerp- en maakproces maakt duidelijk waar de meeste fouten te verwachten zijn.

Met deze kennis kunt u met een groep experts alle risico’s verzamelen. Per risico bepaalt u de kans dat het risico zich voordoet en de impact als het zich voordoet. Vervolgens plot u de kans en impact in de risico-acceptatiematrix. Hieruit volgt of het een acceptabel risico is of dat het risico getest moet worden.


Figuur 2: Van risico’s naar testaanpak

Het bepalen van de risico’s klinkt wellicht omslachtig, maar in de praktijk valt het mee. Indien de juiste experts deelnemen aan de risico-inventarisatie, kunnen ze met hoge snelheid alle risico’s verzamelen en beoordelen.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Herman Battjes
herman.battjes@kienia.nl
06-52860252