Beleidskaders PI – Evides

Evides Logo

De klant

Evides Waterbedrijf levert drinkwater in zuidwest Nederland, waar circa 2,5 miljoen klanten 24/7 kunnen vertrouwen op drinkwater van uitstekende kwaliteit. Ook levert Evides watersoorten en waterdiensten aan de industrie in binnen- en buitenland en is zij actief in de afvalwaterzuivering. Betrouwbaarheid en continue levering staan bij Evides centraal.

Project

Evides maakt momenteel gebruik van OSIsoft PI voor de opslag van proceswaarden, de bewaking van de waterverdeling over haar leveringsgebied, rapportage en voor analyse van haar processen. Men is echter van mening dat een beter gebruik van procesdata kansen biedt voor het beter monitoren en optimaliseren van productie- en distributieprocessen. Als eerste stap in dit verbetertraject heeft Evides KienIA gevraagd haar te helpen met het opstellen van heldere beleidskaders voor het functioneren en beheren van PI. Doel van deze beleidskaders is het vertalen van het ondernemingsplan 2017 naar kaders voor het verzamelen, beheren en gebruiken van procesinformatie. Zodat het MT inzicht heeft in de gekozen richting, en projecten en beheer weten wat gerealiseerd moet worden.

Bijdrage KienIA

KienIA heeft van begin tot eind de kar getrokken op zowel inhoudelijk als procesmatig vlak. Daarbij hebben we ervoor gezorgd dat alle neuzen dezelfde kant op staan waar het de richting van PI betreft.

De beleidskaders PI zijn op basis van onderstaande stappen tot stand gekomen.

  1. Interviews met diverse gebruikers om de huidige tekortkomingen en de wensen met betrekking tot procesinformatie te achterhalen.
  2. Discussiepunten uit de interviews gefilterd om daar in drie werksessies overeenstemming over te krijgen.
  3. De input van de interviews en werksessies verwerkt tot de beleidskaders.
  4. Opstellen van de benodigde vervolgstappen.
  5. Diverse reviewrondes waarbij de beleidskaders en vervolgstappen zijn beoordeeld door de werkgroep en de stuurgroep.
  6. Draagvlak creëren bij alle betrokkenen, waarna de beleidskaders zijn vastgesteld.

Resultaten KienIA

  • Vastgestelde beleidskaders PI
  • Lijst met vervolgstappen

”KienIA heeft in (slechts) een paar maanden tijd een in praktische zin zeer bruikbaar product opgeleverd, dat wordt gedragen door alle betrokkenen. De uitdaging wordt nu om de beleidskaders om te zetten in hanteerbare richtlijnen, op basis waarvan inrichting, gebruik en beheer van PI zullen worden aangepast. KienIA zal ook in die acties een rol krijgen.”
Jan Urbanus, Manager UPM Evides Waterbedrijf

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

19 juli 2017