Automatisering Botlekbrug – A-lanes A15

Botlekbrug foto

De klant

A-Lanes A15 − een samenwerking tussen Ballast Nedam, John Laing, Strabag en Strukton − heeft namens Rijkswaterstaat de werkzaamheden uitgevoerd voor de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. Bovendien onderhoudt A-Lanes A15 dit deel van de rijksweg voor een periode van 25 jaar. Onderdeel van de verbreding was het bouwen van een nieuwe brug over de Oude Maas ter hoogte van de Botlektunnel.

Project 

In 2013 is KienIA in dit grote project aangehaakt, waarbij we ons richten op de Botlekbrug. Het project loopt wat de automatisering betreft op dat moment niet zo soepel en vanuit daar is KienIA gestart. In de loop der jaren heeft KienIA een bijdrage geleverd aan diverse deeltrajecten. Hieronder de vijf deeltrajecten waarbij KienIA betrokken is.

 1. Integraal ontwerp van de automatisering
 2. Integratietesten
 3. Automatiseringswijzigingen
 4. Aanleg spoor
 5. Onderhoudsinformatiesysteem

Bijdrage KienIA

Integraal ontwerp van de automatisering

KienIA is in dit project gestart op het moment dat de A-Lanes A15 met een integratieprobleem zat. Alle contracten waren getekend maar er was nog geen concrete functionele beschrijving van de integrale werking van de complete brug inclusief de verschillende bedienvormen. KienIA heeft het ontwerp van de automatisering van de Botlekbrug op zich genomen. De integrale functionaliteit is opgesteld op basis van contracteisen, overleg met betrokkenen en aangevuld met wat noodzakelijk is om tot een adequaat geautomatiseerde brug te komen.

Een grote uitdaging hierbij is het laten aansluiten van de Botlekbrug en de functionaliteit op de verkeerscentrale in Rhoon en op de technische interface met ProRail en de werkprocessen van het Havenbedrijf Rotterdam. Het draait hierbij niet alleen om de technische koppeling van de Botlekbrug aan de centrales, maar ook de functionele integratie. Om dit goed te kunnen doen, heeft KienIA onder ander gebruik gemaakt van een rollenspel met alle betrokkenen.

Integratietesten

Op basis van het integraal ontwerp is de daadwerkelijke bouw van de software van start gegaan. De Botlekbrug is een complexe machine waarbij diverse onderaannemers hun eigen deel bouwen en testen. Deze afzonderlijke delen kunnen goed functioneren maar dat betekent nog niet dat het geïntegreerde geheel de juiste en gewenste werking heeft. Daarom zijn de volgende drie integratietesten in het leven geroepen:

 • FIT – Factory Integration Test
 • SAT level 4 – Site Acceptance Test
 • SIT – Site Integration Test

KienIA heeft gedurende de diverse integratietesten de volgende taken op zich genomen:

 • Testplannen opstellen
 • Protocollen maken
 • Testleiding
 • Rapportage en verwerking van de testresultaten

 

Automatiseringswijzigingen

Bij de overkoepelende automatiseringswijzigingen heeft KienIA het integrale IA-ontwerp gemaakt, de integratietestplannen gemaakt en de integratietesten geleid. Daarnaast heeft KienIA de risicobeoordeling geactualiseerd en maatregelen voorgeschreven zodat aan de Machinerichtlijn voldaan blijft worden en de CE-markering geldig blijft. Ten slotte heeft KienIA het technisch dossier inclusief gebruikshandleiding geactualiseerd en de nieuwe EG-verklaring van overeenstemming opgesteld voor ondertekening door de projectdirecteur.

 

Aanleg spoor

CE-markering

In 2017 is de aanleg van het spoor gestart. Daarnaast wordt tegelijkertijd de langzaamverkeersverbinding over de nieuwe brug aangelegd en in bedrijf genomen. De ontwerpen voor de spoorinstallaties worden in deze fase verder uitgewerkt. Het CE-dossier wordt daarom ook weer geactualiseerd. Voornamelijk de risico’s en de bijbehorende risico reducerende maatregelen moeten worden aangevuld. KienIA heeft het traject rondom de update van de CE-markering verzorgd.

Operational Concept Design

In dit deeltraject heeft KienIA ook meegeholpen aan het maken van de Operational Concept Description (OCD). In de OCD van de brug inclusief spoor is het uiteindelijke gebruik van de brug beschreven in Use Case diagrammen en beschrijvingen. Dit is gedaan om de processen van Rijkswaterstaat, ProRail en A-Lanes A15 op elkaar af te stemmen.

 

Onderhoudsinformatiesysteem

Het is van belang dat de onderhoudsorganisatie betrouwbare informatie krijgt uit het systeem over de aard en locatie van de storing. Daarmee kunnen monteurs in één keer de juiste handelingen verrichten om de storing op te lossen en worden beschikbaarheidskortingen zo laag mogelijk gehouden. Het informatiesysteem moet daarom voorzien in de mogelijkheid om snel en adequaat op de gewenste plek alle nodige informatie over de Botlekbrug inzichtelijk te maken. Hierbij heeft KienIA de volgende activiteiten op zich genomen:

 • Vaststellen informatiebehoefte in relatie tot doelstellingen en werkprocessen en technische varianten.
 • Uitwerken technische keuzen en aanpak.
 • Realisatie onderhoudsinformatiesysteem: begeleiding + testen en afnemen.

 

 

”KienIA had onze vraag goed begrepen. Zij kunnen organiseren en hebben de benodigde kennis in huis. Voor de IA van de Botlekbrug zijn zij de linking pin geworden.”
Don Postma, Ontwerpmanager A-Lanes A15

 

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

3 maart 2015